Menu

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Algemeen

Dierenwelzijn.

Huisvesting- en verzorgingsnormen van de NBvV voor kooi- en volièrevogels.
Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels is mede gericht op een voor die vogels verantwoorde huisvesting en verzorging. Bepalend hiervoor is het aanwezig zijn van voldoende ruimte voor de vogels om zoveel mogelijk een natuurlijk gedrag mogelijk te maken zonder aanwezigheid van mogelijke stressfactoren.
Daarnaast heeft een kooi- of volièrevogel verzorging nodig in de vorm van voedsel, maar ook hygiënische voorwaarden om zoveel mogelijk ziekten te voorkomen.
De grootte van de huisvesting wordt mede bepaald door de grootte van de vogel en haar natuurlijke gedrag. De voeding is ook niet voor alle vogels dezelfde. Hierdoor kan er geen uniforme huisvesting- of verzorgingsnorm worden opgesteld. Gelet op de grote verscheidenheid aan vogelsoorten zullen diverse afzonderlijke normen opgesteld kunnen worden.
Medio 2013 wordt de nieuwe Wet Dieren van kracht. Aan deze wet zullen diverse besluiten en ministeriele regelingen worden gehangen. In sommige gevallen ( b.v. Besluit Gezelschapsdieren) worden ook eisen gesteld aan gezelschapsdieren die hobbymatig worden gehouden. Hiertoe worden onder anderen ook regels opgenomen voor het huisvesten en verzorgen van gezelschapsdieren.
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers wil vanuit haar eigen beleid en haar mogelijkheid om zelfregulerend op te treden komen tot het vastleggen van huisvestingsnormen en verzorgingsnormen
van in eerste instantie de meest algemene door haar leden gehouden vogelsoorten. Later zullen de normen van minder algemene soorten worden vastgelegd. Uitgangspunt daarbij is gebruik te maken van de praktijkervaring van haar leden.

Om dit te realiseren is als hulpmiddel een vragenlijst opgesteld.
Graag willen we u vragen deze vragenlijst in te vullen voor een vogelsoort die u zelf houdt en verzorgt en of mee fokt. U kunt van meerdere vogelsoorten een afzonderlijke lijst invullen.
De antwoorden op de vragen zullen door de Commissie Dierenwelzijn worden omgezet in een artikel dat geplaatst wordt in een databank. Het doel is om op deze wijze te komen tot huisvesting- en verzorgingsnormen die voor alle leden van de bond digitaal toegankelijk zijn.
Graag rekenen we op uw medewerking.

Het welzijn van onze vogels.
De Nederlandse en Europese wet- en regelgeving ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van dieren is voortdurend aan aanpassingen onderhevig. Veelal gaat het dan om bepalingen die betrekking hebben op het beroepsmatig houden van dieren. Toch komen in de diverse wetten en regelingen bepalingen voor die direct en soms indirect betrekking hebben op de wijze waarop wij als vogelliefhebbers hobbymatig onze volière- en kooivogels houden.
Vanuit haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de invulling van diverse aspecten uit de van kracht zijnde regelgeving treedt de bond zoveel als mogelijk adviserend, reguleren en controlerend naar haar leden toe op.
Een eerste aanzet daartoe is het vernieuwen en uitbreiden van haar statutaire doelstelling ten aanzien van het dierenwelzijn bij het houden van volière- en kooivogels als gezelschapdieren.
Het resultaat is een reglement waarin het beleid van de bond is vastgelegd. Aan dit reglement is een uitvoeringsbesluit toegevoegd. In dit besluit is aangegeven hoe vanuit de bond invulling wordt gegeven op het bondsbeleid.
Het uitgangspunt blijft de eigen verantwoordelijkheid die de leden vanuit de geldende wet- en regelgeving hebben ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van de volière- en kooivogels die zij houden.
De implementatie van het bondsbeleid ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van volière- en kooivogels en het hobbymatig en duurzaam houden, fokken, tentoonstellen, aankoop en verkoop van vogels is opgedragen aan de Commissie Dierenwelzijn NBvV. De commissie is bereikbaar per email: info@nbvv.nl.